W naszym przedszkolu

Dziecko

 • Wychowywane jest w duchu wartości chrześcijańskich.

 • Czuje się bezpiecznie.

 • Zaspokaja swoje podstawowe potrzeby.

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 • Ma prawo do doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka).

 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.

 • Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

 • Rozwija umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 • Bierze udział we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym, uwzględniającym indywidualne tempo rozwoju.

 • Osiąga gotowość szkolną na optymalnym poziomie.

 • Poszerza wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym poprzez uczestnictwo w wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem warunków środowiska lokalnego.

Rodzice

 • Są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola poprzez czynne uczestnictwo w życiu placówki. Biorą udział w uroczystościach o charakterze rodzinnym.

 • Współpracują w katolickim wychowaniu dziecka poprzez uczestnictwow niedzielnej Eucharystii, okolicznościowych Mszach św. i spotkaniach organizowanych przez przedszkole oraz wpajanie dziecku wartości chrześcijańskich.

 • Są regularnie informowani o postępach i niepowodzeniach dziecka.

 • Dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

 • Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

 • Realizują zobowiązania wynikające ze Statutu przedszkola.

Nauczyciele

 • Aktywnie realizują zadania i cele przedszkola określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dokumenty wewnętrzne placówki.

 • Aktywnie włączają się w tworzenie charakteru i klimatu przedszkola.

 • Współpracują z rodzicami.

 • Zapewniają dzieciom wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.

 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

 • Dbają o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków.

 • Wykorzystują twórcze i aktywne metody pracy z dzieckiem, zapewniając mu wszechstronny rozwój.

 • Prowadzą obserwację pedagogiczną oraz przeprowadzają diagnozę przedszkolną.

 • Dostosowują metody pracy wychowawczej i dydaktycznej, uwzględniając indywidualne potrzeby i tempo rozwoju dziecka.

 • Współpracują z innymi pracownikami przedszkola.

 • Realizują pozostałe zobowiązania wynikające ze Statutu przedszkola.

Zapraszamy na mszę świętą 21 grudnia o 15.30, która odbędzie się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Ksawerowie. Po mszy świętej odbędą się krótkie "występy" świąteczne naszych przedszkolaków.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako