Model absolwenta

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

  • zna swoją godność dziecka Bożego i wie, że jest kochane przez Boga jako Ojca

  • odznacza się umiłowaniem Kościoła

  • czynnie uczestniczy w życiu religijnym (codzienna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, Matki Bożej,św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus)

  • zna i przestrzega wartości moralne, takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość; rozróżnia zachowania dobre i złe

  • posiada umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

  • wykazuje się postawą patriotyczną

  • jest samodzielny, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

  • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

  • jest otwarte na świat wartości estetycznych

  • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako