Misja przedszkola

Dziecięctwo duchowe, które ma swoje źródło w dziecięctwie Jezusowym, wyraża się nie tyle w słowach albo w uczuciach serca, ile w pokorze i ofierze, prostocie myśli i apostolstwie radości wśród maluczkich tego świata, w radosnym i szczerym wypełnianiu powołania. Siostry naśladując przykład Zbawiciela nie będą zwracały uwagi na zyski materialne, lecz unikając względu na osoby, z umiłowaniem poświęcą się ubogim i najbardziej potrzebującym, a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży.

Nasze przedszkole:

  • Promuje chrześcijański system wartości.

  • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

  • Zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych oraz w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

  • Umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności oraz stwarza warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

  • Wspomaga rodzinę w jej zadaniach wychowawczych.

  • Ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, wdraża w życie grupy społecznej w poczuciu obowiązku, odpowiedzialności i świadomości praw osoby.

  • Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

  • Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości chrześcijańskich.

  • Umożliwia dzieciom rozwój poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie 

Projekt Platypus wykonanie Tako