//facebook

Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Przedszkole Karmelitanek
w Ksawerowie

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać na maila ogłoszenia? Zapisz się do newslettera.


 

O przedszkolu

WIZJA I MISJA PLACÓWKI

Dziecięctwo duchowe, które ma swoje źródło w dziecięctwie Jezusowym, wyraża się nie tyle w słowach albo w uczuciach serca, ile w pokorze i ofierze, prostocie myśli i apostolstwie radości wśród maluczkich tego świata, w radosnym i szczerym wypełnianiu powołania. Siostry naśladując przykład Zbawiciela nie będą zwracały uwagi na zyski materialne, lecz unikając względu na osoby, z umiłowaniem poświęcą się ubogim i najbardziej potrzebującym, a w sposób szczególny dzieciom i młodzieży.

NASZE PRZEDSZKOLE:

 1. Promuje chrześcijański system wartości.

 2. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

 3. Zwraca szczególną uwagę na dzieci potrzebujące większej pomocy: sieroty, pozbawione odpowiednich warunków rodzinnych, z rodzin wielodzietnych oraz w jakikolwiek sposób zaniedbane i ubogie.

 4. Umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności oraz stwarza warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

 5. Wspomaga rodzinę w jej zadaniach wychowawczych.

 6. Ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości, wdraża w życie grupy społecznej w poczuciu obowiązku, odpowiedzialności i świadomości praw osoby.

 7. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

 8. Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości chrześcijańskich.

 9. Umożliwia dzieciom rozwój poczucia tożsamości narodowej, językowej
  i religijnej.

W NASZYM PRZEDSZKOLU:

DZIECKO

 1. Wychowywane jest w duchu wartości chrześcijańskich.

 2. Czuje się bezpiecznie.

 3. Zaspokaja swoje podstawowe potrzeby.

 4. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 5. Ma prawo do doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa i dobra dziecka).

 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

 7. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

 8. Rozwija umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach
  z dziećmi i dorosłymi.

 9. Bierze udział we właściwie zorganizowanym procesie opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym, uwzględniającym indywidualne tempo rozwoju.

 10. Osiąga gotowość szkolną na optymalnym poziomie.

 11. Poszerza wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym poprzez uczestnictwo w wycieczkach, spotkaniach organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem warunków środowiska lokalnego.

 

RODZICE

 1. Są partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola poprzez czynne uczestnictwo w życiu placówki. Biorą udział w uroczystościach o charakterze rodzinnym.

 2. Współpracują w katolickim wychowaniu dziecka poprzez uczestnictwo
  w niedzielnej Eucharystii, okolicznościowych Mszach św. i spotkaniach organizowanych przez przedszkole oraz wpajanie dziecku wartości chrześcijańskich.

 3. Są regularnie informowani o postępach i niepowodzeniach dziecka.

 4. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

 5. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: pomagają w realizacji podejmowanych prac modernizacyjnych, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

 6. Realizują zobowiązania wynikające ze Statutu przedszkola.

NAUCZYCIELE

 1. Aktywnie realizują zadania i cele przedszkola określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz dokumenty wewnętrzne placówki.

 2. Aktywnie włączają się w tworzenie charakteru i klimatu przedszkola.

 3. Współpracują z rodzicami.

 4. Zapewniają dzieciom wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.

 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

 6. Dbają o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków.

 7. Wykorzystują twórcze i aktywne metody pracy z dzieckiem, zapewniając mu wszechstronny rozwój.

 8. Prowadzą obserwację pedagogiczną oraz przeprowadzają diagnozę przedszkolną.

 9. Dostosowują metody pracy wychowawczej i dydaktycznej, uwzględniając indywidualne potrzeby i tempo rozwoju dziecka.

 10. Współpracują z innymi pracownikami przedszkola.

 11. Realizują pozostałe zobowiązania wynikające ze Statutu przedszkola.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

 • zna swoją godność dziecka Bożego i wie, że jest kochane przez Boga jako Ojca

 • odznacza się umiłowaniem Kościoła

 • czynnie uczestniczy w życiu religijnym (codzienna modlitwa, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, Matki Bożej,
  św. Józefa, św. Teresy od Dzieciątka Jezus)

 • zna i przestrzega wartości moralne, takie jak: dobro, prawda, uczciwość, pracowitość, obowiązkowość; rozróżnia zachowania dobre i złe

 • posiada umiejętności społeczne, niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

 • wykazuje się postawą patriotyczną

 • jest samodzielny, utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji

 • jest otwarte na świat wartości estetycznych

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych